Staalcontrole volgens de Eurocode 3 uitvoeren in RFEM of RSTAB


Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar rekensoftware.eu of bekijk onze speciale YouTube film: Webinar over Eurocode 3 toets


In de rekensoftware RFEM en/of RSTAB kunnen constructeurs een staalcontrole met betrekking tot de sterkte, stabiliteit, de vervormingen en de brandwerendheid uitvoeren volgens o.a. de Eurocode 3, NEN-EN 1993-1-1 en NEN-EN 1993-1-2. De staalcontrole wordt altijd uitgevoerd voor de in het rekenmodel aanwezige staven. De staven kunnen bestaan uit staven met verlopende profielen, zoals coupes, of staven met een willekeurig dunwandig profiel. De meeste staalconstructies zullen voornamelijk uit gewalste profielen bestaan. In het voorbeeld van de staalcontrole volgens de Eurocode 3 in RFEM hebben wij voor de volgende staalconstructie gekozen.

Portaal met stalen balken volgens eurocode 3 berekenen

De constructie bestaat uit twee kolommen, HEA320, en twee dakliggers die met een afschot van iets meer dan 8% zijn aangebracht. Er bevinden zich vijf staalverbindingen in het model: 1x een nokverbinding, 2x een stijve ligger/kolom verbinding en twee voetplaatverbindingen. De belastingen bestaan uit het eigen gewicht van de staalconstructie, de blijvende belasting uit de dakbeplating, de sneeuwbelasting en de windbelasting volgens de Eurocode 1. De windbelasting wordt automatisch gegenereerd met RFEM en bestaat uiteindelijk uit vijf aparte belastinggevallen die niet tegelijkertijd kunnen optreden, zie het bijgevoegde RFEM-bestand.


Windbelasting in de software voor constructeurs

    Windbelasting zoals gegenereerd op de staalconstructie. De daadwerkelijke belasting kan afwijken van het bijgevoegde rekenmodel.


Met behulp van de automatische combinaties van RFEM zijn alle normcombinaties volgens de Eurocode 0 bepaald. Wind en sneeuw treden niet tegelijkertijd op, omdat ze door de Nederlandse waarde voor psi0 (de waarde is NUL) worden uitgesloten.


Ga naar Menu > Add-on Modules > Ontwerp Staal > RF-STEEL EC3. Het onderstaande dialoog zal verschijnen. In het dialoogvenster geeft de constructeur aan welke staven er gecontroleerd dienen te worden volgens specifieke combinaties, en volgens welke nationale bijlage. Voor ons voorbeeld voeren we exact dezelfde gegevens in, zoals in onderstaand dialoog is afgebeeld. Via 'Algemene gegevens' 'Materialen' en 'Doorsnedes' kan de gebruiker controleren of de materialen en doorsnede goed zijn overgenomen in RFEM. Het is ook mogelijk om te toetsen met andere materialen of profielen, of om een profiel zogenaamd te optimaliseren. (dit wordt niet verder in dit artikel uitgelegd)


Dialoogvenster RF-STEEl EC3 staalcontrole module van rekensoftware RFEM


Bij 'Tussenliggende zijdelingse verhinderingen' kan de gebruiker de kipsteunen of zijdelingse steunen bij kolommen ingeven. Voor ons voorbeeld geven wij de kipsteunen in aan de bovenzijde van het profiel, zodat RFEM op juiste wijze de steun van bijvoorbeeld de dakbeplating of individuele gordingen modelleert. Het is mogelijk de kipsteunen op relatieve afstanden of op absolute afstand aan te brengen. In ons voorbeeld kiezen wij voor twee kipsteunen per ligger op gelijke afstanden, zie onderstaand invoerscherm.


Zijdelinge kipsteunen invoeren in EC3 staalcontrole module


De bovenstaande kipsteunen zijn enkel voor de belastinggevallen waarbij de belasting leidt tot een positief moment, zoals bij sneeuw en winddruk, het meeste effectief. In het geval van windzuiging zullen de steunen minder effectief zijn.

Druk op de knop [Berekening] en laat de add-on module RF-STEEL EC3 alle geselecteerde staven controleren volgens de Eurocode 3.


Unity check liggers en kolommen controleren volgens eurocode 3


In bovenstaande dialoog is het resultaat van de staalcontrole volgens de Eurocode 3 voor alle geselecteerde belastingcombinaties te zien. Van alle staven wordt steeds de Unity check (Ontwerpcontrole)  van de maatgevende staaf en de bijbehorende positie getoond. Tevens wordt uitgelegd welke toets, zoals 'Kip volgens 6.3.2.1 en 6.3.2.3 - I-profiel', maatgevend is. Via 'Controle per doorsnede' kan de constructeur alle toetsen die zijn uitgevoerd per profieldoorsnede controleren. Voor sommige toetsen, zoals de kip- en knikstabiliteit, kan de constructeur ook de gebruikte knik- of kipvorm controleren. Druk hiervoor op de in de onderstaande dialoog aangegeven knop (weergave eigenvorm).


Doorsnedecontrole volgens de Eurocode 3 in rekensoftware RFEM


Alle controles kunnen ook grafisch gecontroleerd worden. Druk hiervoor op de knop [Afbeeldingen] en controleer de volgende weergave:


Uiterste grenstoestand ontwerp resultaten


Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rekensoftware.eu

Voor meer informatie over het berekenen van kniklengtes: Link naar de berekening van kniklengtes