Hoogtepunten

Wij zijn al jaren aan het onderzoeken hoe je betonwanden en betondetails moet afwapenen en controleren volgens de Eurocode voor willekeurige vormen en belasting. In 2016 zijn we een samenwerking aangegaan met een van de beste technische universiteiten ter wereld - het ETH in Zurich, Zwitserland - om samen het product IDEA Detail te ontwikkelen. In versie 9 hebben wij IDEA Detail uitgebreid met de bruikbaarheidsgrenstoestand toetsingen met betrekking tot scheurvorming, spanningbeperking en vervormingen.


Toetsing volgens de bruikbaarheidsgrenstoestand

Invoer van belastingfactoren


De toetsingen volgens de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) zijn nu mogelijk om een volledige normtoets uit te voeren van betonwanden en details in betonnen liggers, zoals inleiding van de voorspanning, wapening rond openingen/sparingen en tandopleggingen. De eerste stap is het correct aanduiden van de belastingen. De gebruiker dient nu zelf de juiste aanduiding te geven van het belastinggeval, zijnde karakteristiek of quasi-blijvend/frequent. 


Let op! De scheurcontrole volgens de NEN-EN 1992 dient te geschieden voor frequente combinaties, terwijl in de rest van Europa de scheurcontrole volgens de quasi-blijvende combinatie wordt uitgevoerd.


Men kan via een combo-box het juiste type selecteren en men kan de juiste veiligheidsfactoren voor de combinatie aangeven.


Verschillende belastingcombinaties ingeven volgens de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand IDEA StatiCa Detail.


Spanningbeperking


De spanningbeperkingstoets volgens de BGT wordt uitgevoerd voor zowel de karakteristieke als de quasi-blijvende combinatie. Er wordt rekening gehouden met de grenswaardes van de betonspanning en de staalspanning (niet noodzakelijk volgens de NEN-EN). Het verschil tussen de UGT en BGT toets ligt in de beschouwde combinatie en de belastingsintensiteit (-hoogte).Spanningbeperking in IDEA Detail

Scheurcontrole


De scheurwijdte heeft een grote invloed op de duurzaamheid van de constructie. Er zijn twee modellen verborgen in de achtergrond van IDEA StatiCa Detail. De eerste is de controle volgens de korte termijn en de tweede is de controle volgens de lange termijn. Tijdens de lange termijn wordt er rekening met de kruipcoëfficiënt. De verschillende berekening worden aangeduid met ST (KT) of LT (LT). (Engels: Short term cq. Long term)

Berekende scheurwijdte in IDEA StatiCa Detail

Vervormingen


De vervormingscontrole gebruikt dezelfde benadering als de scheurcontrole. Er wordt met een korte termijn en een lange termijn gerekend. De enige beperking is dat wij NIET het vervormd model kunnen tonen op het moment dat de ligger wordt afgekapt zoals in het linkergedeelte van de bovenstaande afbeelding van de tandoplegging.

Isobanden van de vervormingen in een gescheurde betonligger

Wapening


Wapening door meerdere elementen/wanddelen


De wapening kan nu door meerdere wandelementen gedefinieerd worden. Als men deze optie selecteert, dan worden de randnummers zichtbaar zodat men eenvoudiger de nummers kan invoeren.


Wapening, zoals deze door meerdere wanddelen loopt.


Doorndiameters


Als men nu een polylijn gebruikt, zie bovenstaande afbeelding, dan de gebruiker een doorndiameter ingeven om de juiste modellering van de diameter in de hoeken van de polylijn in te stellen. De standaard instelling is gebaseerd op de norminstelling: (4 × Dia als de diameter kleiner of gelijk is aan 16 mm en 7 x de diameter voor staven groter dan 16 [mm]). Men kan ook handmatig de doorndiameter instellen. In de bovenstaande afbeelding wordt de doorndiameter van 7 gebruikt omdat de toegepaste diameter 20 [mm] is.


Stuklijst - 2D DXF export


Er is nu een mogelijkheid om de stuklijst van de wapening te exporteren naar een 2D DXF bestand. De optie zit in het lint van de stuklijst.


Export maken naar een 2D DXF van de berekende wapening


Overzicht van de stuklijst van de wapening zoals ingevoerd in IDEA StatiCa Detail


Berekeningsrapport


Het berekeningsrapport is aangepast en gelijk aan de manier van rapporteren zoals in andere IDEA applicaties. Men kan nu onderdelen slepen en neerzetten, men kan eigen hoofdstukken invoegen (beschikbaar via projectgegevens of D-gebieden ikoon) of men kan het eindproduct op eigen wijze personaliseren. Alle instellingen kunnen worden opgeslagen en worden hergebruikt in elk ander project door knoppen in het lint.


Instellingen van het berekeningsrapport van IDEA StatiCa Detail


DXF import van de wapening


Bij het importeren van een DXF-bestand wordt de dikte van wapening automatisch ingesteld op basis van de lijndikte van het DXF-bestand. Eventuele bochten in het DXF-bestand van de wapening wordt ingesteld met een doorndiameter van 0. De gebruiker dient zelf de juiste doorndiameter handmatig in te stellen.


Koppeling met IDEA StatiCa Beam

Bouwfasering

De wizard is in staat om delen van de ligger te exporteren rekening houdend met de bouwfasering van de ligger. (Verschillende positie van het steunpunten, met/zonder druklaag). De effecten van de voorspanning worden geimporteerd als puntlasten in de ligger, maar het spanelement zelf wordt niet geïmporteerd.

Samengestelde doorsnedes

Samengestelde doorsnedes wordt nu meegenomen in de exportfunctie van IDEA StatiCa Detail. Op basis van bouwstaande export van bouwfasering wordt de juiste samengestelde doorsnede geexporteerd.